Nr 23/2004  | 20-04-2004

Korekta treści raportu rocznego za rok 2003

Zarząd PKN ORLEN S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o korekcie raportu jednostkowego za rok 2003 podanego do publicznej wiadomości 31 marca 2004 roku.

Z powodu błędu redakcyjnego w Nocie 45 Sprawozdania Finansowego: Zobowiązania warunkowe i ryzyka i Nocie 1.4.1 Sprawozdania Zarządu: Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielone pracownikom i spółkom Grupy Kapitałowej pominięty został tekst dotyczący zastawu na udziałach BOP (o ustanowieniu, którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 97/2003 z dnia 20 grudnia 2003 roku). W związku z powyższym powyższe Noty zostają uzupełnione o poniższy tekst:

Zastaw na udziałach BOP

Na mocy umowy zastawu rejestrowego na udziałach z dnia 19 grudnia 2003 roku PKN ORLEN ustanowił na rzecz Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcje Agenta Zabezpieczenia („Agent Zabezpieczenia”), zastaw rejestrowy oraz, jako zabezpieczenie tymczasowe do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, zastaw zwykły (to jest zastaw, o którym mowa w art. 327 i następne kodeksu cywilnego) na wszystkich posiadanych przez PKN ORLEN udziałach w kapitale zakładowym BOP, to jest 907.398 udziałach o wartości nominalnej 500 złotych każdy, reprezentujących 50% kapitału zakładowego BOP oraz uprawniających do 50% praw głosu wykonywanym na Zgromadzeniu Wspólników Spółki BOP. Warunkiem skutecznego ustanowienia zastawu rejestrowego było jego wpisanie w rejestrze zastawów prowadzonym przez właściwy sąd rejestrowy. Z momentem rejestracji zastawu rejestrowego zastaw zwykły miał wygasnąć. Zastaw ustanowiony na mocy umowy zastawu z dnia 19 grudnia 2003 roku zabezpiecza spłatę przez BOP obecnych i przyszłych roszczeń pieniężnych przysługujących zastawnikowi z tytułu umowy Zabezpieczenia Finansowego zawartej pomiędzy podmiotami udzielającymi finansowania na rzecz BOP do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 750.000.000 Euro.

W dniu 23 stycznia 2004 roku dokonano wpisu powyższego zastawu rejestrowego do rejestru zastawów. Na dzień 31 grudnia 2003 roku, ze względu na występowanie warunków zawieszających, BOP nie rozpoczął wykorzystywania finansowania którego dotyczy powyżej opisane zabezpieczenie.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt.3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) oraz § 57.1, § 64 i § 66.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).