Nr 24/2004  | 22-04-2004

Sprzedaż udziałów w spółce Flexpol Sp. z o.o.

Zarząd spółki PKN ORLEN S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2004 r. Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży całości posiadanych przez siebie udziałów (9.600 udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego) w spółce Flexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Flexpol). Wartość księgowa udziałów wynosi 4,8 mln PLN, zaś cena sprzedaży wynosi 7,2 mln PLN. Warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów Flexpolu jest (i) uprzednia sprzedaż przez Spółkę na rzecz inwestora urządzeń dzierżawionych obecnie przez Flexpol od Spółki, jak również nieruchomości, której część jest obecnie dzierżawiona przez Flexpol od Spółki, przy czym powyższa sprzedaż nieruchomości i urządzeń wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, oraz (ii) uzyskanie przez inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów Flexpolu. Szacuje się, iż zysk brutto do Spółki, po zbyciu udziałów i odkupie majątku przez inwestora, powinien wynieść ok. 16 mln PLN.

Przewiduje się ponadto, iż Flexpol wypłaci dotychczasowym udziałowcom 3 mln PLN dywidendy za 2003 rok, tj. dla PKN ORLEN 1,2 mln PLN.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.