Nr 28/2004  | 26-04-2004

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki CPN Marine Service Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2004 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 kwietnia 2004 r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki CPN Marine Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, dotyczących: zmian przedmiotu działalności spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł – to jest o kwotę 950 000,00 zł poprzez utworzenie 1 900 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez jedynego wspólnika – PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie wkładu pieniężnego. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 2 000.

Jednocześnie zmieniono nazwę spółki z CPN Marine Service Sp z o.o. na Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).