Nr 30/2004  | 29-04-2004

Decyzja Rządu Czeskiego - ORLEN wygrał Unipetrol

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) otrzymał dzisiaj pismo od WestLB - doradcy finansowego czeskiego Funduszu Majątku Narodowego („FMN”) i państwowej agencji Ceska konsolidacni agentura („CKA”), z którego wynika, że rząd czeski wybrał ofertę PKN ORLEN na zakup 62,99% akcji w Unipetrol a.s. - wiodącej w Czechach grupy w branży paliwowo - petrochemicznej („Unipetrol”), oferowanych w przetargu publicznym przez FMN. W związku z tym PKN ORLEN nabędzie także wierzytelności wobec niektórych spółek z grupy Unipetrol, a także 9,76% pakiet akcji spółki Spolana a.s. („Spolana”), zależnej spółki produkcyjnej należącej do Unipetrol, będące w posiadaniu CKA.

PKN ORLEN zgodził się zapłacić ok. 11,3 mld koron czeskich za 62,99% akcji Unipetrol, 1 mln koron czeskich za 9,76% akcji Spolana należących do CKA oraz ok. 1,7 mld koron czeskich za wierzytelności CKA o łącznej wartości nominalnej wynoszącej w dniu 1 kwietnia 2004 r. - 3,1 mld koron czeskich, 9,5 mln euro i 4,9 mln dolarów amerykańskich.

Transakcja ta wzmacnia pozycję PKN ORLEN jako wiodącego gracza w branży paliwowo - petrochemicznej w Europie Środkowowschodniej i dowodzi, że PKN ORLEN jest pionierem konsolidacji w regionie.

W następstwie zakupu pakietu większościowego Unipetrolu i zgodnie z czeskim prawem, PKN ORLEN zobowiązany jest ogłosić wezwanie do zakupu pozostałych akcji od mniejszościowych akcjonariuszy Unipetrol i jego notowanych podmiotów zależnych.

PKN ORLEN uzgodnił na mocy umów zawartych z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V., jedną z największych światowych spółek w branży paliwowej („ConocoPhillips”) i Agrofert Holding, a.s., drugą co do wielkości grupą chemiczną w Czechach („Agrofert”), że w razie pomyślnego zakończenia procesu prywatyzacji, jako większościowy akcjonariusz Unipetrolu podejmie należyte starania, aby Unipetrol sprzedał część swoich aktywów na rzecz ConocoPhillips i Agrofert.

Duża część środków finansowych niezbędnych do sfinansowania transakcji jest już zabezpieczona w obecnie uruchomionych liniach kredytowych. Pozostała część będzie aranżowana zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu płatności. Realizacja transakcji nie spowoduje naruszenia postanowień umowy kredytu konsorcjalnego. Banki już zaoferowały PKN ORLEN swoje usługi dotyczące obsługi tej transakcji.

PKN ORLEN przedstawi inwestorom więcej szczegółów na temat transakcji po podpisaniu z FMN umowy sprzedaży akcji.

Zamknięcie transakcji zaplanowane jest na koniec III kwartału 2004 roku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód wymaganych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)