Nr 32/2004  | 11-05-2004

Sprzedaż udziałów w spółce Serwis Łódź

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 11 maja 2004r. na podstawie umowy sprzedaży udziałów, PKN ORLEN S.A. zbył 5.913 udziałów w spółce Serwis Łódź Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, reprezentujących 97,3% jej kapitału zakładowego oraz 97,3% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 591.300 zł na rzecz Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.

Powyższa transakcja jest kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu sprzedaży spółek o działalności uzupełniającej. W spółce na dzień sprzedaży udziałów zatrudnionych było 28 osób.

Przedmiot działalności sprzedawanej spółki obejmuje serwis, remonty i konserwacje stacji paliw.

W wyniku tej transakcji PKN ORLEN S.A. nie będzie posiadał udziałów w ww. spółce.

Jednocześnie informujemy, że PKN ORLEN S.A. posiada 99,94% w kapitale zakładowym Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także umów na świadczenie usług, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki Serwis Łódź Sp. z o.o., w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).