Nr 33/2004  | 12-04-2004

Sprzedaż udziałów spółki ORLEN Polimer Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 12 maja 2004 r. Spółka zbyła na rzecz Brenntag Polska Sp. z o.o. 4.000 udziałów w spółce ORLEN Polimer Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy, reprezentujących 100,00% jej kapitału zakładowego oraz 100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 5.803.782,41 PLN.

Powyższa transakcja jest kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu sprzedaży spółek o działalności uzupełniającej. W wyniku transakcji Koncern zrealizuje zysk brutto na poziomie 3.803.782,41 PLN.

Przedmiot działalności sprzedanej spółki obejmuje handel tworzywami sztucznymi. W spółce na dzień sprzedaży udziałów zatrudnionych było 33 osób.

Po realizacji ww. transakcji PKN ORLEN S.A. nie będzie posiadał udziałów w ORLEN Polimer Sp. z o.o.

Z wyjątkiem powiązań, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi udziały.

Zbyte udziały stanowią odpowiednio powyżej 20% kapitału zakładowego spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).