Nr 35/2004  | 14-05-2004

Wpływ wyceny zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze wyszło" (LIFO) na wyniki finansowe PKN ORLEN za I kwartał 2004 roku

Raport bieżący z dnia 14 maja 2004 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze wyszło" (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za I kwartał 2004 roku.
Dokonany przez Spółkę szacunek zysków brutto oraz zysków netto (tj. po uwzględnieniu efektów w odroczonym podatku dochodowym) PKN ORLEN oraz Grupy Kapitałowej PKN ORLEN według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) z zastosowaniem metody LIFO do wyceny zapasów jest następujący (w milionach złotych):

 

  I kwartał 2004 kwartał 2003
Jednostkowy zysk brutto PKN ORLEN wg PSR 326 385
Jednostkowy zysk netto PKN ORLEN wg PSR 254 274
Skonsolidowany zysk brutto wg PSR 374 323
Skonsolidowany zysk netto wg PSR 290 232
Skonsolidowany zysk brutto wg MSR
404 308
Skonsolidowany zysk netto wg MSR 305 205

Przy ustalaniu szacunków wyników metodą LIFO przyjęto takie same założenia jakie stosowano do dotychczas publikowanych szacunków wyników metodą LIFO, a które zamieszczono w raporcie bieżącym nr 29 z dnia 21 maja 2001 roku.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.