Nr 43/2004  | 24-06-2004

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ORLEN Powiernik Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2004 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 7 czerwca 2004 r. w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki ORLEN Powiernik Sp. z o.o. w Płocku.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 4.000 zł. do kwoty 25.000 zł. i dzieli się na 50 udziałów o nominalnej wartości 500 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez jedynego wspólnika - PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie wkładu pieniężnego.

Ogólna liczba głosów, jaką posiada PKN ORLEN S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału to 50 głosów. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Powiernik.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).