Nr 45/2004  | 24-06-2004

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN Pana Janusza Zielińskiego.

Pan Janusz Zieliński, lat 51, ukończył Wydział Chemiczny, Politechniki Warszawskiej, Oddział w Płocku, a w 2002 roku studia podyplomowe z Zarządzania Finansami i Marketingu w Politechnice Warszawskiej.

  • 1999 – obecnie – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego w Płocku (od 2002 Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych) i równocześnie dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
  • 1994 – obecnie – Profesor Nadzwyczajny, Instytut Chemii, Politechnika Warszawska w Płocku;
  • 1996 – 1999 – Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
  • 1993 – 1996 zastępca Dyrektora Instytutu Chemii;
  • 1987 – 1990 – zaoczny staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Ropy Naftowej i Gazu im. I. M. Gubina;
  • 1976 - 1994 – kolejno Specjalista i Asystent, Starszy Asystent, Adiunkt w Instytucie Chemii, Politechnika Warszawska w Płocku.

Pan Janusz Zieliński jest członkiem licznych Stowarzyszeń i Rad Naukowych zagranicznych (AAAS ACS-USA, DECHEMA-Niemcy) i krajowych, w tym od 2003 roku v-ce prezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Za działalność na rzecz ochrony środowiska, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, wynalazczą oraz wkład m.in. w rozwój PKN ORLEN S.A. został wyróżniony Srebrną Odznaką za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Złotą Odznaką Honorową SITPChem, Srebrną Odznaką za zasługi dla Przemysłu Chemicznego, medalem im. I Łukasiewicza. W 1997 roku Pan Janusz Zieliński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1999 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2002 roku Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2004 roku Medalem „Zasłużony dla Płocka”.

Pan Janusz Zieliński złożył oświadczenie, iż nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej. Nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 31 oraz § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).