Nr 50/2004  | 01-07-2004

Nabycie udziałów w ORLEN Morena

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 1 lipca 2004 r. powziął informację o nabyciu 5.200 sztuk udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy w spółce ORLEN Morena Sp. z o.o. („ORLEN Morena”) z siedzibą w Gdańsku reprezentujących 49,52 % jej kapitału zakładowego oraz tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników w wyniku zawartej umowy sprzedaży udziałów z firmą FOX – OIL Sp. z o.o. w Gdańsku. Całkowita cena za nabywane udziały wyniosła 5.954.000 zł. Wskutek powyższej transakcji PKN ORLEN S.A. stał się jedynym udziałowcem spółki ORLEN Morena Sp. z o.o.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce ORLEN Morena Sp. z o.o. jest integralnym elementem strategii PKN ORLEN S.A., która zakłada przeprowadzenie procesu porządkowania struktury Regionalnych Operatorów Rynku.

Przedmiotem działalności ORLEN Morena jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw produkowanych przez PKN ORLEN S.A. Spółka ORLEN Morena pełni rolę Regionalnego Operatora Rynku na terenie północnej Polski.

Z wyjątkiem powiązań, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi udziały.

Nabyte udziały stanowią odpowiednio powyżej 20% kapitału zakładowego spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).