Nr 51/2004  | 05-07-2004

Sprzedaż Wydziału Olejowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 01 lipca 2004r. Spółka podpisała umowę sprzedaży mienia stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującego w strukturach Spółki jako Wydział Olejowy za łączną cenę (netto) 47.391.125,96 złotych (czterdzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć i 96/100 złotych).

Nabywcą wymienionego majątku jest ORLEN Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Powyższa transakcja jest kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu restrukturyzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Realizowane przedsięwzięcie ma na celu konsolidację produkcji i sprzedaży olejów silnikowych i smarowych w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN i stanowi kolejny etap procesu integracji produkcji baz olejowych oraz produkcji i sprzedaży gotowego produktu, jakim są oleje silnikowe i smarowe.

Na dzień podpisania umowy PKN ORLEN S.A. posiadał 9% udział w kapitale zakładowym ORLEN Oil Sp. z o.o.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).