Nr 52/2004  | 06-07-2004

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 5 sierpnia 2004

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ksh oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki w wykonaniu uchwały nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 24 czerwca 2004 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 05.08.2004 r., o godz. 10.00 w Płocku, w Centrum Edukacji Grupa ORLEN, ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie warunków ubezpieczenia członków Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w związku z przyjęciem zasad ładu korporacyjnego.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 7.30-16.00 w Dziale Prawnym pok.203) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 28.07.2004. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 8.00-15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od godz. 9.00.