Nr 54/2004  | 14-07-2004

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki FP NaftoWax

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 13 lipca 2004 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 6 lipca 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki Fabryka Parafin NaftoWax Sp. z o.o. („FP NaftoWax”), jednostki w 100% zależnej od Rafinerii Trzebinia S.A.

Dotychczasowy kapitał zakładowy spółki FP NaftoWax o wartości 50.000 zł został podwyższony o 56.606 udziałów o wartości 500 zł każdy, tj. o kwotę 28.303.000 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zostały pokryte w całości przez Rafinerię Trzebina S.A. aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziałów Komór Potnych, Rafinacji Parafiny, Konfekcjonowania i Magazynowania Parafiny oraz Produkcji Emulsji Parafinowych o łącznej wartości 28.353.000 zł. Ostatecznie kapitał zakładowy FP NaftoWax wynosi 28.353.000 zł i dzieli się na 56.706 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki FP NaftoWax udział Rafinerii Trzebinia S.A. w kapitale zakładowym spółki nadal wynosi 100,00 %. Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

Przedmiotem działalności Rafinerii Trzebinia jest przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

FP NaftoWax planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania wniesionych aktywów.

Wniesione aktywa stanowią 99,82% aktualnego kapitału zakładowego FP NaftoWax. Nabyte udziały stanowią zatem aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).