Nr 56/2004  | 16-07-2004

Zarejestrowanie spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2004 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 14 lipca 2004 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, w której PKN ORLEN objął 50% akcji w kapitale zakładowym, tj. 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 10 złotych każda, reprezentujących 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Objęte akcje zostały pokryte przez PKN ORLEN w taki sposób, że PKN ORLEN dokonał wpłaty gotówkowej na akcje w kwocie 200.000 złotych przed dniem zarejestrowania spółki. Pozostała cześć tj. 300.000 złotych zostanie wpłacona w terminie do 31 grudnia 2004 roku.

Przedmiotem działalności spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna jest m. in. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i działalność związana z zarządzaniem holdingiem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz zagospodarowanie, sprzedaż i kupno nieruchomości na własny rachunek.

Objęte akcje stanowią 50% kapitału zakładowego spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Każda objęta akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Pozostałe 50% akcji spółki, tj. 50.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 10 złotych każda objęła osoba prawna prawa publicznego pod nazwą „Miasto Płock”.

Wkład pieniężny na pokrycie akcji został sfinansowany ze środków własnych PKN ORLEN.

Objęcie akcji w spółce Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna stanowi długoterminową inwestycję PKN ORLEN.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).