Nr 58/2004  | 27-07-2004

Zgoda na sprzedaż Flexpol Sp. z o.o.

Udzielenie przez Prezesa UOKiK zgody na zbycie przez PKN ORLEN udziałów Flexpol Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2004 roku powziął wiadomość o udzieleniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na nabycie udziałów Flexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku („Flexpol”) przez inwestora, z którym Spółka oraz Grupa Kęty S.A. zawarły w dniu 21 kwietnia 2004 roku przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w spółce Flexpol. Na podstawie wyżej wymienionej przedwstępnej umowy sprzedaży Spółka zobowiązała się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz inwestora wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w kapitale zakładowym spółki Flexpol, tj. 9.600 udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki Flexpol (informacje o umowie przedwstępnej zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 24/2004 z 22 kwietnia 2004 r.). Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowiło jeden z warunków zawieszających zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w spółce Flexpol.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)