Nr 59/2004  | 28-07-2004

Sprzedaż udziałów w spółce Flexpol Sp. z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce Flexpol Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2004 r. Spółka zbyła na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gąsior Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 16302 („Inwestor”) wszystkie posiadane przez siebie udziały w kapitale zakładowym spółki Flexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku („Flexpol”), tj. 9.600 udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki Flexpol o wartości nominalnej 500 złotych każdy, reprezentujących 40% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Flexpol za cenę 7.200.000 złotych (wartość ewidencyjna tych udziałów w księgach Spółki wynosiła na dzień 28 lipca 2004 r. 4.800.000 złotych).

Zbycie udziałów nastąpiło na skutek zawarcia przez Spółkę, Grupę Kęty S.A. oraz Inwestora umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółce Flexpol w dniu 28 lipca 2004 r. Zawarcie wyżej wymienionej umowy nastąpiło w wykonaniu postanowień umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce Flexpol z dnia 21 kwietnia 2004 r. (patrz raport bieżący nr 24/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku).

Spółkę, osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę oraz Inwestora nie łączą żadne powiązania.

Zbyte udziały reprezentują 40% kapitału zakładowego spółki Flexpol, w związku z powyższym stanowią one aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 3Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w spółce Flexpol nastąpiło po spełnieniu w dniu 28 lipca 2004 roku ostatniego z warunków jej zawarcia przewidzianego w przedwstępnej umowie sprzedaży w postaci sprzedaży przez Spółkę na rzecz Inwestora urządzeń dzierżawionych do dnia sprzedaży przez Flexpol od Spółki, za cenę 26.108.000 złotych brutto, jak również nieruchomości, której część była do dnia sprzedaży dzierżawiona przez Flexpol od Spółki, za cenę 12.932.000 złotych brutto.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Flexpol jest produkcja orientowanej folii polipropylenowej (OPP, BOPP).

Flexpol wypłacił dotychczasowym udziałowcom 3 mln złotych dywidendy za 2003 rok, tj. dla PKN ORLEN 1,2 mln złotych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).