Nr 61/2004  | 30-07-2004

Sprzedaż udziałów w spółce ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lipca 2004 r. Spółka zbyła na rzecz Nijman Zeetank International Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Zarzekowice 18, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102074 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy („Inwestor”) wszystkie posiadane przez siebie udziały w kapitale zakładowym spółki ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, tj. 31.845 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Zbyte udziały reprezentują 98,45% kapitału zakładowego ORLEN Transport Lublin i tyle samo ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wartość transakcji wynosi 16.000.000 złotych (wartość ewidencyjna tych udziałów w księgach PKN ORLEN SA wynosiła na dzień 29 lipca 2004 r. 15.922.490 złotych).

Pozostałe 1,55% udziału w kapitale zakładowym Transport Lublin posiadają obecni i byli pracownicy spółki.

Zbycie udziałów nastąpiło na skutek zawarcia przez Spółkę i Inwestora Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. w dniu 2 kwietnia 2004 r. i spełnienia się wszystkich warunków zawieszających transakcji, w tym uzyskania pozytywnej decyzji UOKiK i MSWiA oraz potwierdzenia nieskorzystania z prawa pierwokupu przez pozostałych udziałowców ORLEN Transport Lublin.

Spółkę, osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę oraz Inwestora nie łączą żadne powiązania.

Głównym przedmiotem działalności spółki Transport Lublin jest zapewnienie ciągłości zaopatrzenia 165 stacji paliwowych należących do PKN ORLEN S.A. w paliwa, znajdujących się na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego oraz częściach mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Transport Lublin, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.