Nr 62/2004  | 02-08-2004

Gwarancja udzielona przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 lipca 2004 roku udzielił poręczenia w formie listu gwarancyjnego bankowi Zürich Versicherung AG na kwotę 20 mln EUR w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez swoją niemiecką spółkę zależną ORLEN Deutschland GmbH wynikających z prowadzonego przez nią obrotu paliwami. Przedmiotowe poręczenie ważne jest do dnia 31 stycznia 2005 roku. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.