Nr 66/2004  | 12-08-2004

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2004 roku otrzymał od akcjonariusza PKN ORLEN S.A. Bengodi Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, pismo informujące, iż Bengodi Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, pozew o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia.

Pozew dotyczy stwierdzenia nieważności Uchwały nr 14 podjętej w dniu 5 sierpnia 2004 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. Treść Uchwały nr 14 poniżej:

CHWAŁA NR 14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Jacka Bartkiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Raport sporządzono na podstawie § 49 Ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.