Nr 71/2004  | 18-08-2004

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ORLEN Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2004 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 11 sierpnia 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, podwyższenia kapitału zakładowego spółki ORLEN Oil Sp. z o.o. („ORLEN Oil”).

Dotychczasowy kapitał zakładowy spółki ORLEN Oil o wartości 43.558.000 zł został podwyższony o kwotę 31.535.000 zł tj. do kwoty 75.093.000. Udziały w podwyższonym kapitale zostały pokryte w całości gotówką przez PKN ORLEN S.A.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki ORLEN Oil udział PKN ORLEN w kapitale zakładowym spółki wzrósł z 9% do 47,2%. Pozostałe udziały posiada Rafineria Trzebinia S.A. (43,8%), Rafineria Nafty Jedlicze S.A. (4,5%), Rafineria Czechowice S.A. (4,5%).

Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

Celem podniesienia kapitału zakładowego jest pozyskanie środków na częściowe sfinansowanie nabycia przez ORLEN Oil mienia wchodzącego w skład Wydziału Olejowego PKN ORLEN. Podjęte działania służą realizacji strategii konsolidacji aktywów olejowych PKN ORLEN wokół ORLEN Oil celem stworzenia jednolitego ośrodka zarządzającego olejowym segmentem biznesu PKN ORLEN.

Wniesione aktywa stanowią ponad 20% aktualnego kapitału zakładowego ORLEN Oil i stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA