Nr 73/2004  | 21-09-2004

Nowy Prezes PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu - Pana Igora Chalupca. Objęcie stanowiska nastąpi z dniem 01 października 2004 roku.
Wybór został dokonany w oparciu o wcześniej przyjętą przez Radę Nadzorczą procedurę. Przed dokonaniem wyboru Rada Nadzorcza odbyła indywidualne rozmowy ze wszystkimi kandydatami zakwalifikowanymi do krótkiej listy.

Pan Igor Chalupec, urodzony 29 maja 1966 r. w Warszawie, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (poprzednio: Szkoła Główna Planowania i Statystyki), Wydział Handlu Zagranicznego, magister ekonomii. Ponadto ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa i administracji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2003 - 2004 - Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów
2000 - 2003 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.), Wiceprezes Zarządu Banku
1995 - 2000 - Bank Pekao S.A., Członek Zarządu Banku
1991 - 1995 - Bank Pekao S.A., Dyrektor Centralnego Biura Maklerskiego
1990 - Proexim Sp. z o.o., biuro doradztwa ekonomicznego i gospodarczego, konsultant
1989 - 1990 - Polexpert Sp. z o.o., firma konsultingowa, konsultant

KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA:
1990 - Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (ICE), kurs zarządzania, Mediolan
1991 - Kellogg Business School, szkolenie dla kadry zarządzającej w bankach, Chicago
1991 - Licencjonowany makler papierów wartościowych (nr lic. 45)
1993 - Szkolenie nt. futures i opcji, Refco & Inc., Chicago
1996 - Szkolenie nt. Reformy Finansów i Prywatyzacji Banków, International Law Institute, Washington

INNE FUNKCJE:
od 1998 - Członek Komitetu Regulacji Nadzorczych przy ZBP
1993 - 1995 - Członek (1993 - 1994) i Przewodniczący (1994 - 1995) Samorządu Domów Maklerskich.

Interesuje się literaturą, filmem, polityką, tenisem, brydżem. Biegle zna język angielski, niemiecki i rosyjski w stopniu dobrym.

Nowopowołany Prezes Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności PKN ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5, Ust. 1 pkt. 31 oraz § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd PKN ORLEN SA