Nr 75/2004  | 23-09-2004

Zarejestrowanie spółki ORLEN Eko Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN") informuje, że w dniu 10 września 2004 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę ORLEN Eko Sp. z o.o. („ORLEN Eko”) z siedzibą w Płocku, w której PKN ORLEN objął 100% udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Objęte udziały tj. 4.000 zostały pokryte przez PKN ORLEN wkładem pieniężnym w wysokości 2.000.000 PLN.

Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN Eko jest gospodarowanie odpadami.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego ORLEN Eko, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust.1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Wkład pieniężny na pokrycie udziałów został sfinansowany ze środków własnych PKN ORLEN.

Objęcie udziałów w spółce ORLEN Eko stanowi długoterminową inwestycję PKN ORLEN.

Zarząd spółki ORLEN Eko jest jednoosobowy. Prezes zarządu spółki ORLEN Eko do dnia 31 sierpnia 2004 roku był pracownikiem PKN ORLEN.

Podstawa prawna:
§ 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 i § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).