Nr 78/2004  | 04-10-2004

Podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 4 października 2004r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 6 września 2004r. w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 5.389.500,00 zł do kwoty 10.009.000,00 zł – to jest o kwotę 4.619.500,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte w całości przez PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie aportu. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. udział PKN ORLEN S.A. wzrósł z 89,35% do 94,27%, pozostałe udziały posiadają pracownicy Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 20.018. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu do Spółki ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A. wynosi 1.658.687,16 zł.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).