Nr 79/2004  | 05-10-2004

Spełnienie się warunku zawartego w umowie nabycia akcji spółki Unipetrol a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2004 r. powziął wiadomość o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie nabycia 114.224.038 akcji na okaziciela spółki Unipetrol a.s. („Unipetrol”) o wartości nominalnej 100 CZK każda, stanowiących około 62,99% wszystkich wyemitowanych i istniejących akcji spółki Unipetrol, zawartej w dniu 4 czerwca 2004 r. pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej („FMN”) a Spółką („Umowa Nabycia Akcji Unipetrolu”) (informacje dotyczące Umowy Nabycia Akcji Unipetrolu zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 41/2004 z 4 czerwca 2004 r.). Zgodnie z postanowieniami Umowy Nabycia Akcji Unipetrolu treść jednego z warunków zawieszających obejmowała wykonanie praw poboru w stosunku do akcji Unipetrolu w spółce Ceska rafinerska, a.s. lub upływ okresu przewidzianego na wykonanie tych praw poboru w związku ze zmianą kontroli nad spółką Unipetrol, które to prawa przysługiwały każdemu z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum IOC (Eni International B.V., ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. oraz Shell Overseas Investments B.V., będącym akcjonariuszami spółki Ceska rafinerska, a.s.). Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę od FMN warunek powyższy został spełniony, gdyż FMN został poinformowany przez Unipetrol, że okres przewidziany na wykonanie opisanych powyżej praw poboru upłynął, a żaden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum IOC nie wykonał w tym czasie przysługujących mu praw poboru.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 oraz §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).