Nr 82/2004  | 03-11-2004

Kulczyk Holding S.A. w posiadaniu 20 443 377 akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 4,78% ogólnej liczby głosów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 03 listopada 2004 roku otrzymał pismo od Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym na podstawie art. 147 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Kulczyk Holding S.A. zawiadamia PKN ORLEN, że w dniu 27 października 2004 roku podmiot od niego zależny Euro Agro Centrum S.A. zbył 945 000 akcji PKN ORLEN, reprezentujących 0,221% kapitału zakładowego, upoważniających do 945 000 głosów, stanowiących 0,221% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKN ORLEN. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpiło w dniu 02 listopada 2004 roku.

W wyniku wykonania powyższych transakcji Kulczyk Holding S.A. bezpośrednio i poprzez podmioty zależne posiada 20 443 377 akcji PKN ORLEN, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,78%, co daje prawo do wykonywania 20 443 377 głosów stanowiących 4,78% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKN ORLEN.

(patrz raport bieżący nr 56/2002 z dnia 20 czerwca 2002 roku)