Nr 87/2004  | 08-12-2004

Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 30 grudnia 2004 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2004 roku:

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera .................... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania do składu Komisji Skrutacyjnej Pana/ Pani .............

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią .........................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać .......................... ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala .... osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym dwóch członków spełniających wymogi określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki w zw. z § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać ..........................do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. Pan ....... spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki w zw. z § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać ..........................do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Raport sporządzono na podstawie § 49 Ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z poźn. zm.). Zarząd PKN ORLEN S.A.