Nr 91/2004  | 30-12-2004

Treść uchwał podjętych na NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 30 grudnia 2004 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 30 grudnia 2004 roku.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wykreślenia punktu 7 z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia wykreślić z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., punkt 7 o następującej treści „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
- Aneta Berdys,
- Marcin Kamiński,
- Marcin Kołecki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 49 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).