Nr 12/2005  | 21-01-2005

Wybór biegłego rewidenta - KPMG Audyt Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, iż Rada Nadzorcza PKN ORLEN - organ uprawniony na podst. § 8 ust. 11 pkt. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości - obradująca na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2005 roku podjęła uchwałę o wyborze na biegłego rewidenta Spółki firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za lata obrotowe 2005, 2006 i 2007, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, jak również dokonania przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i półrocznych Spółki i jej Grupy Kapitałowej począwszy od II kwartału 2005 roku do IV kwartału 2007 roku.