Nr 14/2005  | 03-02-2005

Strategia budowy własnej wartości PKN ORLEN S.A. na lata 2005-2009

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN, Spółka, Koncern) informuje o akceptacji przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lutego 2005 roku nowej strategii Spółki.

Strategia PKN ORLEN bazuje na nowej misji Koncernu:
„Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając o środowisko naturalne”.

PKN ORLEN będzie przede wszystkim budował własną wartość w oparciu o maksymalne wykorzystanie potencjału jakim dysponuje. Nowa strategia zakłada dalszą poprawę efektywności oraz realizację ściśle wyselekcjonowanych inwestycji o wysokiej stopie zwrotu. PKN ORLEN w ramach koncentracji na podstawowych rodzajach działalności wzmocni obecność w kluczowych obszarach biznesowych na rynkach macierzystych, kontynuując jednocześnie restrukturyzację portfela swoich aktywów.

Jako jeden z najważniejszych priorytetów wskazano sprawną integrację Unipetrolu i realizację wynikających z tego synergii w wypadku otrzymania od Komisji Europejskiej pozytywnej decyzji pozwalającej na dokonanie transakcji. Pozwoli to w następstwie stworzyć platformę do dalszych inwestycji w Czechach.

Za istotne uznano również odpolitycznienie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie przejrzystych zasad ładu korporacyjnego oraz polityki zarządzania kadrami opartej na merytorycznych przesłankach.

Nowa strategia została oparta o szereg szczegółowych analiz dotyczących między innymi przyszłości rynków przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. W rezultacie określono ścieżki, które pozwolą doprowadzić Koncern do statusu najlepszego przedsiębiorstwa w swojej klasie.

PKN ORLEN będzie prowadził monitoring możliwości ekspansji pod kątem dostępności oraz spełnienia ostrych kryteriów oceny potencjalnych inwestycji w obszarze sprzedaży i przetwórstwa - downstream a także, przy spełnieniu dodatkowych warunków, w obszarze poszukiwań i wydobycia – upstream z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa dostaw.

Strategiczne partnerstwo oraz regionalna konsolidacja mogą zostać rozważone po zrealizowaniu postawionych celów lub, gdy będą one służyły przyspieszeniu realizacji strategii.

Prezes Zarządu Igor Chalupec, komentując przyjęcie przez Radę Nadzorczą nowej strategii, powiedział:
„… sam tytuł nowej strategii wyraźnie pokazuje gdzie zostały położone akcenty na najbliższe miesiące i lata. Nowa strategia obejmuje horyzont czasowy do końca 2009r., ale nie oznacza to, że jeśli uda nam się osiągnąć zakładane cele wcześniej, siądziemy zakładając ręce i zaczniemy wypoczywać. Wprost przeciwnie, będzie to chwila, aby poczynić kolejne kroki rozwijając firmę.”

Główne cele finansowe do osiągnięcia na koniec 2009r. założone w strategii to*:

 • EBITDA na poziomie ponad 6 mld PLN
 • ROACE na poziomie 17,5%
 • CAPEX w latach 2005-2009 1,7 mld PLN
 • Dźwignia finansowa (gearing) 30-40%
 • Stopa wypłaty dywidendy 30%

W nowej strategii przyjęto następujące kluczowe obszary poprawy efektywności:

 • kontynuacja programu obniżania kosztów;
 • restrukturyzacja Grupy Kapitałowej PKN ORLEN i wdrożenie zarządzania segmentowego (sprzedaż akcji Polkomtel S.A., przejrzysta struktura korporacyjna, kontynuacja sprzedaży aktywów działalności niepodstawowej itp.);
 • restrukturyzacja i optymalizacja sieci detalicznej do 2009 r. między innymi poprzez:
  - ochronę przed dalszym spadkiem udziału w rynku i następnie osiągnięcie 30% (aktualny udział w krajowym rynku detalicznym paliw oceniany jest na 28,6%)*,
  - wzrost udziału w marży detalicznej marży na produktach pozapaliwowych o 10 punktów procentowych,
  - zwiększenie średniej rocznej sprzedaży na stację o 5% CAGR,
  - analizę działalności Orlen Deutschland, który powinien być rozwijany do osiągnięcia masy krytycznej lub rozważona zostanie sprzedaż aktywów;
 • wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o SVA, jak również wprowadzenie systemu wynagrodzeń powiązanych z osiąganymi wynikami;
 • stosowania rygorystycznych zasad i kryteriów w ocenie nowych projektów inwestycyjnych, które uwzględniają w pierwszej kolejności przewidywania wzrostu zapotrzebowania na ON i średnie destylaty, a w dalszej perspektywie spodziewaną koniunkturę dla petrochemikaliów (ten aspekt będzie podlegał dalszej analizie).

„…Nie da się jednak zrealizować tej strategii bez zmiany kultury organizacyjnej firmy. Jako Prezes Zarządu osobiście angażuję się w pracę nad poprawą kultury korporacyjnej i usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Priorytetem jest dla mnie wprowadzenie w firmie przejrzystości zarządzania oraz wypracowanie i konsekwentne egzekwowanie najwyższych standardów etycznych”. dodał Igor Chalupec – Prezes Zarządu.

Prezentacja nowej strategii została umieszczona na stronach internetowych PKN ORLEN pod adresem: www.orlen.pl

* Dodatkowe ważne informacje finansowe i operacyjne:

 • zakładany stopień wykorzystania płockich instalacji produkcyjnych w 2005r. na poziomie 96%,
 • wszelkie dane finansowe (o ile nie zaznaczono inaczej) dotyczą Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na bazie MSSF,
 • przy makroekonomicznych założeniach z 2004r. docelowa wartość EBITDA dla 2009r. to ok. 7,9 mld PLN,
 • amortyzacja (średnioroczna 2005-09) to wartość 1,7 mld PLN
 • dla PKN Orlen (spółka dominująca) CAPEX oraz amortyzacja (średnioroczna 2005-09) na poziomie ok. 0,9 mld PLN,
 • dodatkowe wydatki inwestycyjne mogą wynieść do 2,75 mld PLN
 • CAPEX (mln PLN) w rozbiciu dla: 2005r. PHL 370, detal 480, Pchem 300; dla 2006r. PHL 580, detal 400, średniorocznie dla 2007-2009r. PHL 350, detal 350; dodatkowe możliwości rozwoju są szacowane na kwoty dla: 2006r. detal 60, Pchem 230; średniorocznie dla 2007-2009r. PHL 350, detal 60, Pchem 450,
 • dane o CAPEX nie obejmują nakładów kapitałowych na: gotowe dobra inwestycyjne i nakładów pozostałych dla PKN ORLEN, Unipetrol, Orlen Deutschland i jednostek zależnych od PKN ORLEN,
 • udział w krajowym rynku detalicznym paliw obliczono jako udział sprzedaży detalicznej PKN ORLEN w całkowitej sprzedaży detalicznej paliw, gdzie całkowitą sprzedaż detaliczną wyliczono jako 75% całkowitej konsumpcji ON i 100 % benzyn i LPG,
 • założenia odnośnie ceny ropy Brent (USD/bbl): 2005=36; 2006=31,8; 2007-2009=29,6, źródło – obliczenia własne na podstawie zewnętrznych prognoz,
 • założenia odnośnie dyferencjału Brent-Ural (USD/bbl): 2005=3,5; 2006=3,1; 2007-2009=2,95, źródło - obliczenia własne na podstawie zewnętrznych prognoz,
 • założenia odnośnie marży rafineryjnej Rotterdam (USD/bbl): 2005=3,43, 2006=3,62, 2007-2009=4,46, źródło – prognoza PKN ORLEN,
 • założenia odnośnie (PLN/EUR): 2005=4,40; 2006=4,12; 2007=4,08; 2008=4,03; 2009=4,10, źródło – średnia z prognoz 4 banków,
 • założenia odnośnie (PLN/USD): 2005=3,20; 2006=3,16; 2007=3,17; 2008=3,37; 2009=3,38, źródło – średnia z prognoz 4 banków,
 • wskaźnik zadłużenie długoterminowe/EBITDA będzie się utrzymywał w zakresie przedziału 2,5-3,5x.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)