Nr 15/2005  | 17-02-2005

Zmiany w kapitale zakładowym spółki Rafineria Trzebinia S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2005 roku otrzymał wiadomość, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2005 roku dokonał rejestracji zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki Rafineria Trzebinia SA w Trzebini.

Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 43.041.890 zł. do kwoty 42.995.350 zł. i dzieli się na 4.299.535 udziałów o nominalnej wartości 10 złotych każdy.

Obniżenie kapitału zakładowego Rafinerii Trzebinia S.A. wynika z podjętej w dniu 28 grudnia 2004 roku uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki dotyczącej umorzenia 4.654 akcji własnych Rafinerii Trzebinia S.A.

Po obniżeniu kapitału zakładowego spółki Rafineria Trzebinia udział PKN ORLEN w kapitale zakładowym spółki wynosi 77,15%. Pozostałe udziały posiadają:

  • Skarb Państwa - 9,19%
  • Pozostali - 13,66%

Każdy udział daje prawo jednego głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy.