Nr 19/2005  | 07-03-2005

Liczba akcji w posiadaniu Commercial Union OFE BPH CU WBK

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 7 marca 2005 roku powziął wiadomość, iż Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK z siedzibą w Warszawie zmniejszył stan posiadania akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 54/2003 z dnia 4 lipca 2003 roku Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK posiadał 21 533 539 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 5,125% kapitału zakładowego, zapewniających 21 533 539 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 5,125% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Na dzień 2 marca 2005 roku Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK posiadał 21 040 915 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 21 040 915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 4,92% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.