Nr 5/2005  | 04-01-2005

Połączenie ZUD Sp. z o.o. ze spółkami serwisowymi

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2005r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 3 stycznia 2005r. w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (spółka przejmująca) ze spółkami (spółki przejmowane):
- Serwis Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- Serwis Kędzierzyn - Koźle Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu,
- Serwis Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
- Serwis Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz
- Serwis Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie).
W związku z powyższym dokonano zmian w umowie spółki Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, polegających na tym, że kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6.536.500 zł do kwoty 6.759.200 zł – to jest o kwotę 222.700 zł. Udziały w podwyższonym kapitale o wartości nominalnej 50 zł każdy zostały objęte przez dotychczasowych udziałowców przejmowanych spółek.

Za jeden udział spółki przejmowanej każdy z jej wspólników otrzyma:
- za 1 udział Serwis Katowice Sp. z o.o. jej wspólnicy otrzymają 20,48 nowych udziałów ZUD Sp. z o.o.
- za 1 udział Serwis Kędzierzyn - Koźle Sp. z o.o. jej wspólnicy otrzymają 9,33 nowych udziałów ZUD Sp. z o.o.,
- za 1 udział Serwis Łódź Sp. z o.o. jej wspólnicy otrzymają 7,24 nowych udziałów ZUD Sp. z o.o.,
- za 1 udział Serwis Rzeszów Sp. z o.o. jej wspólnicy otrzymają 10,09 nowych udziałów ZUD Sp. z o.o.
Ww. parytety wymiany zostały obliczone na podstawie ustalenia wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 30 czerwca 2004r. W związku z tym, iż nie jest możliwe zamknięcie ww. parytetu wymiany w liczbach bezwzględnych, wspólnicy spółek przejmowanych otrzymają dopłaty w wysokości nie przekraczającej 10% wartości bilansowej nowych udziałów. Ilość udziałów, które otrzyma każdy ze wspólników spółek przejmowanych, ustala się w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w spółce przejmowanej, przy zastosowaniu powyższego parytetu wymiany.

Połączenie ZUD Sp. z o.o. i Serwis Kielce Sp. z o.o. zostało dokonane stosownie do:
a) art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej,
b) art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
- bez wydania udziałów spółki przejmującej,
- bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów, zasad przyznawania udziałów oraz określenia dnia, od którego udziały spółki przejmującej są wydawane wspólnikom spółki przejmowanej.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o. udział PKN ORLEN S.A. zmniejszył się z 99,94 % do 96,65%.
Po zarejestrowaniu połączenia spółek oraz podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o. wynosi 135.184.
Zarejestrowanie połączenia spółki Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o. ze spółkami Serwis Katowice Sp. z o.o., Serwis Kędzierzyn - Koźle Sp. z o.o., Serwis Kielce Sp. z o.o., Serwis Łódź Sp. z o.o., Serwis Rzeszów Sp. z o.o., wywołuje skutek wykreślenia spółek przejmowanych z rejestru.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)