Nr 6/2005  | 05-01-2005

Gwarancja udzielona przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 stycznia 2005 roku wystawił gwarancje korporacyjne firmom: Holborn European Marketing Company Ltd, Deutsche BP Aktiengesellschaft, Shell Deutschland Oil GmbH na łączną kwotę 64 mln EUR i 56 mln USD oraz poręczenie w formie listu gwarancyjnego instytucji ubezpieczeniowej Zürich Versicherung AG na kwotę 25 mln EUR w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez swoją niemiecką spółkę zależną ORLEN Deutschland AG wynikających z prowadzonego przez nią obrotu paliwami (łącznie ok. 533 mln zł).
Wystawione poręczenia wchodzą w życie dnia 1 lutego 2005 roku i są przedłużeniem obecnie obowiązujących poręczeń udzielonych przez Emitenta (patrz Raporty bieżące: z dnia 28 stycznia 2004, z dnia 12 lutego 2004, z dnia 20 lutego 2004, z dnia 2 sierpnia 2004) ważnych do dnia 31 stycznia 2005.
Poręczenia udzielone firmie Shell Deutschland Oil GmbH ważne są do dnia 30 czerwca 2005 roku, a poręczenia udzielone firmom Holborn European Marketing Company Ltd, Deutsche BP Aktiengesellschaft i Zürich Versicherung AG ważne są do dnia 31 grudnia 2005.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).