Nr 21/2005  | 06-04-2005

Korekta raportu jednostkowego za rok 2004 (PSR) podanego do publicznej wiadomości 31 marca 2005 roku

Zarząd PKN ORLEN S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o korekcie raportu jednostkowego za rok 2004 podanego do publicznej wiadomości 31 marca 2005 roku.

W związku z wpłynięciem do Spółki w ostatnich dniach marca 2005 roku informacji na temat postępowań antymonopolowych Spółka uzupełnia raport roczny na temat toczących się postępowań antymonopolowych w nocie 45e Sprawozdania Finansowego. W związku z powyższym Nota 45e zostaje zmieniona i brzmi następująco:

Zdanie wstępne audytora
Poniżej przedstawiona informacja dotyczy postępowań antymonopolowych, których uczestnikiem jest Spółka. Informacja ta została zamieszczona w sprawozdaniu finansowym po dniu wydania opinii przez biegłego rewidenta i nie podlegała badaniu. Postępowania antymonopolowe Na dzień sporządzenia raportu Spółka jest uczestnikiem dwóch postępowań antymonopolowych.

Postanowieniem Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku oraz Grupę Lotos S.A. w Gdańsku porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku sprzedaży benzyny uniwersalnej U95, polegającego na ustaleniu jednoczesnego zakończenia produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej i wyeliminowaniu w ten sposób konkurencji na krajowym rynku sprzedaży U95 oraz wyłączeniu ryzyka przejęcia rynku przez konkurenta. Obecnie PKN ORLEN S.A. jest w trakcie przygotowywania żądanych przez Prezesa UOKiK materiałów. W związku z tym, iż postępowanie w sprawie zawarcia porozumienia przez PKN ORLEN S.A. z GRUPĄ LOTOS S.A. o zaprzestaniu produkcji U 95 jest w bardzo wstępnej fazie brak jest podstaw do wykazywania tego zobowiązania jako zobowiązania warunkowego i tworzenia rezerwy w bilansie Spółki.

W dniu 21 marca 2005 roku do Spółki wpłynęło pismo, w którym Prezes UOKiK zwrócił się o dostarczenie informacji dotyczących rynku glikolu monoetylenowego i płynu do chłodnic w latach 2000-2004. Pismo dotyczy postępowania w zakresie kształtowania cen płynu niezamarzającego do chłodnic „Petrygo” i cen glikolu monoetylenowego. W postępowaniu tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 40 milionów złotych. Spółka złożyła odwołanie do Sądu Antymonopolowego od negatywnej decyzji UOKiK . Sąd Antymonopolowy w dniu 13 sierpnia 2001 roku uchylił w całości decyzję UOKiK zarzucającą PKN ORLEN S.A. stosowanie praktyk monopolistycznych, tym samym uchylił nałożoną karę pieniężną, w związku z tym w 2001 roku w PKN ORLEN całkowicie rozwiązano rezerwę. Od powyższego wyroku w dniu 4 października 2001 roku złożona została przez UOKiK kasacja. W dniu 10 lipca 2003 roku Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację Prezesa UOKiK od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 13 sierpnia 2001 roku. Sprawa była ponownie rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Sąd Antymonopolowy), który na rozprawie w dniu 21 lipca 2004 roku wydał wyrok ponownie uchylający zaskarżona decyzję Prezesa UOKiK. W związku z otrzymanym pismem obecnie PKN ORLEN S.A. jest w trakcie przygotowywania żądanych przez UOKiK materiałów. Sprawozdanie finansowe nie zawiera rezerw związanych z powyższym postępowaniem, bowiem zdaniem Zarządu PKN ORLEN S.A. po uzyskaniu niezależnej opinii prawnej obciążenie Spółki obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej jest mało prawdopodobne.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt.3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) oraz § 93.1, § 102 i § 104.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r., Nr 49, poz. 463).