Nr 22/2005  | 07-04-2005

Zbycie udziałów spółki Dom Wczasowy "Mazowsze" Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 marca 2005 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów Spółka zbyła 2.714 udziałów spółki Dom Wczasowy „Mazowsze” Sp. z o.o. („DW Mazowsze”) z siedzibą w Ustroniu o wartości nominalnej 600 zł każdy udział, reprezentujących 98,73% jej kapitału zakładowego oraz 98,73% głosów na zgromadzeniu wspólników za łączną kwotę 1.332.574 zł, tj. w przeliczeniu na jeden udział 491,00 zł, z czego:

  • na rzecz osoby fizycznej Pana Włodzimierza Chmielewskiego 3 udziały, za cenę równą 1.473 złotych,
  • na rzecz osoby fizycznej Pani Urszuli Duszyńskiej 1 udział, za cenę równą 491 złotych,
  • na rzecz Flasza Anna i Marek Spółka cywilna 3 udziały, za cenę równą 1.473 złotych,
  • na rzecz osoby fizycznej Pani Dominiki Flaszy 2.702 udziały, za cenę równą 1.326.682 złotych,
  • na rzecz osoby fizycznej Pani Krystyny Giska 1 udział, za cenę równą 491 złotych,
  • na rzecz osoby fizycznej Pana Ryszarda Mazura 3 udziały, za cenę równą 1.473 złotych,
  • na rzecz osoby fizycznej Pani Danuty Słowińskiej 1 udział, za cenę równą 491 złotych.

Wyżej wymienione osoby będące nabywcami udziałów, stanowią grupę pozostałych udziałowców mniejszościowych spółki reprezentujących łącznie 1,23% udział w kapitale DW Mazowsze. Są to zarówno osoby fizyczne będące pracownikami DW Mazowsze, jak i osoby będące podmiotami zewnętrznymi niezwiązanymi z DW Mazowsze.

Własność Udziałów przeszła na Nabywców w dniu 07 kwietnia 2005 roku.

W wyniku zbycia udziałów PKN ORLEN nie będzie posiadał żadnych udziałów w spółce DW Mazowsze.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także umów na świadczenie usług, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki DW Mazowsze w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA