Nr 23/2005  | 07-04-2005

Zbycie udziałów w dwóch spółkach serwisowych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 07 kwietnia 2005 r., na podstawie umów sprzedaży udziałów, Spółka zbyła udziały w 2 spółkach serwisowych za łączną kwotę 1.980.000 PLN, w tym:

1. 6.974 udziały w spółce Serwis Mazowsze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy, reprezentujących 88,50% jej kapitału zakładowego oraz 88,50% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 700.000,00 PLN

2. 12.608 udziałów w spółce Serwis Nowa Wieś Wielka Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy, reprezentujących 99,32% jej kapitału zakładowego oraz 99,32% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 1.280.000,00 PLN.

Podmiotem nabywającym w obu przypadkach jest ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

W wyniku zbycia udziałów w ww. 2 spółkach serwisowych, PKN ORLEN S.A. nie będzie posiadał żadnych udziałów w tych podmiotach. Jednocześnie informujemy, że PKN ORLEN S.A. posiada 99,94% w kapitale zakładowym ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

Powyższa transakcja jest kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu sprzedaży spółek o działalności uzupełniającej. Przedmiot działalności sprzedanych spółek obejmuje świadczenie usług serwisowych. W spółkach na dzień sprzedaży udziałów zatrudnionych było 89 osób.

Z wyjątkiem powiązań, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi udziały.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego ww. spółek w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Przedmiotowe udziały znalazły się w posiadaniu Spółki w wyniku wydzielenia działalności serwisowej ze struktur organizacyjnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA