Nr 25/2005  | 20-04-2005

Spełnienie się ostatniego z warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2005 r. otrzymał decyzję Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Spółkę kontroli nad Unipetrol a.s. („Unipetrol”) poprzez nabycie od Funduszu Majątku Narodowego Republiki Czeskiej („FMN”) 114.224.038 akcji na okaziciela spółki Unipetrol, stanowiących około 62,99% wszystkich wyemitowanych i istniejących akcji spółki Unipetrol.

Otrzymanie wyżej wymienionej decyzji stanowi spełnienie się ostatniego z warunków zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie nabycia akcji Unipetrol, zawartej w dniu 4 czerwca 2004 r. pomiędzy FMN a Spółką („Umowa Nabycia Akcji Unipetrolu”) (informacje dotyczące Umowy Nabycia Akcji Unipetrolu zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 41/2004 z 4 czerwca 2004 r., zaś informacje o spełnieniu się pozostałych warunków zawieszających zostały przekazane przez Spółkę w raportach bieżących nr 79/2004 z 5 października 2004 r. i nr 88/2004 z 16 grudnia 2004 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 oraz §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).