Nr 27/2005  | 26-04-2005

Dotyczy zbycia przez PKN ORLEN S.A. udziałów w spółce NOM Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN”, „Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała wyrok Sądu Arbitrażowego w Warszawie stwierdzający, że umowa nabycia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) w Warszawie 168.000 udziałów w kapitale zakładowym Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. („NOM”) przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie doszła do skutku z powodu nie spełnienia się warunku zawieszającego, tj. braku zgody organów korporacyjnych PSE na zawarcie transakcji. Oddalono jednocześnie powództwo wzajemne PKN ORLEN o zapłatę ceny za przedmiotowe udziały.

W świetle powyższego PKN ORLEN jest ciągle w posiadaniu 168.000 udziałów w NOM o łącznej wartości nominalnej 84.000.000 PLN, stanowiących 35 % kapitału zakładowego NOM.

Udziały pozostające w posiadaniu PKN ORLEN stanowią 35% kapitału zakładowego NOM i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników NOM, zatem stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także Umowy Konsolidacji, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

(Patrz także raport bieżący nr 35/2000 z dnia 9 czerwca 2000 roku oraz raport bieżący nr 37/2003 z dnia 21 maja 2003 roku)

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.