Nr 30/2005  | 16-05-2005

Zbycie udziałów spółki Zespół Wypoczynkowy "Mazowsze" Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2005 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów Spółka zbyła 3.932 udziały spółki Zespół Wypoczynkowy „Mazowsze” Sp. z o.o. („ZW Mazowsze”) z siedzibą w Łebie o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, reprezentujących 100,00% jej kapitału zakładowego oraz 100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników za łączną kwotę 3.007.980,00 zł, tj. w przeliczeniu na jeden udział 765,00 zł, na rzecz Przedsiębiorstwa Turystycznego „MAZOWSZE” Sp. z o.o. z siedzibą w Łebie.

Udziałowcami Przedsiębiorstwa Turystycznego „MAZOWSZE” Sp. z o.o. jest kadra menedżerska i załoga spółki ZW Mazowsze.

Własność Udziałów przeszła na Nabywców w dniu 16 maja 2005 roku.

W wyniku zbycia udziałów PKN ORLEN nie będzie posiadał żadnych udziałów w spółce ZW Mazowsze.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także umów na świadczenie usług, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki ZW Mazowsze w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z póź. zm.).