Nr 31/2005  | 24-05-2005

Nabycie akcji Unipetrol, a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 24 maja 2005 r. nabył:
1) 114.224.038 akcji na okaziciela spółki Unipetrol a.s., o wartości nominalnej 100 CZK każda („Akcje Unipetrolu”), co stanowi około 62,99% wszystkich wyemitowanych i istniejących akcji spółki Unipetrol, a.s („Unipetrol”). Całkowita cena za nabyte Akcje Unipetrolu wyniosła 11,303,886,660 CZK (w PLN ok. 1.562.197.136 na dzień 23 maja 2005).

2) 745.000 akcji na okaziciela spółki Spolana a.s. o wartości nominalnej 655 CZK każda („Akcje Spolany”), co stanowi 9,76% kapitału zakładowego spółki Spolana a.s. Całkowita cena za nabyte Akcje Spolany wyniosła 1,0 milion CZK (w PLN ok. 138.200 na dzień 23 maja 2005).

3) wierzytelności w stosunku do pewnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Unipetrol („Wierzytelności”), których wartość nominalna na dzień 1 kwietnia 2004 r. wynosiła w przybliżeniu 3,1 miliardów CZK, 9,5 milionów Euro i 4,9 milionów USD. Całkowita cena za nabyte Wierzytelności wyniosła 1,7 miliardów CZK (w PLN ok. 234.940.000 na dzień 23 maja 2005).

Nabycie Akcji Unipetrolu nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez PKN ORLEN w dniu 4 czerwca 2004 r. z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej („FMN”). Nabycie Akcji Unipetrol nastąpiło w drodze zapisania w dniu 24 maja 2005 r. tych akcji na rachunku papierów wartościowych PKN ORLEN w wyniku rozliczenia transakcji pozagiełdowej Czechach.

FMN jest czeską rządową agencją prywatyzacyjną.

Nabycie Akcji Spolany oraz Wierzytelności nastąpiło na podstawie umów zawartych przez PKN ORLEN w dniu 4 czerwca 2004 r. z Ceska Konsolidacni Agentura („CKA”). Nabycie Akcji Spolany nastąpiło w drodze zapisania w dniu 24 maja 2005 r. tych akcji na rachunku papierów wartościowych PKN ORLEN w wyniku rozliczenia transakcji pozagiełdowej w Czechach. Nabycie Wierzytelności nastąpiło w wyniku zawartych w dniu 24 maja 2005 roku umów rozporządzających.

CKA jest czeską rządową agencją restrukturyzacyjną.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy PKN ORLEN i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN a FMN i CKA.

Nabyte Akcje Unipetrolu stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Fundusze niezbędne w celu nabycia Akcji Unipetrolu, Akcji Spolany i Wierzytelności pochodzą ze środków własnych PKN ORLEN w ok. 90% i aktualnie dostępnych limitów kredytów w ok. 10%.

Nabycie Akcji Unipetrol oraz Akcji Spolany ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej PKN ORLEN.

Transakcja ta wzmocni pozycję PKN ORLEN jako jednej z wiodących firm w sektorze przerobu ropy naftowej i produktów petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a ponadto pokazuje, że PKN ORLEN jest jednym z liderów w dziedzinie konsolidacji w regionie.

Po nabyciu Akcji Unipetrol, zgodnie z prawem czeskim, PKN ORLEN ogłosi obowiązkowe wezwanie publiczne do sprzedaży mniejszościowych praw udziałowych w spółce Unipetrol a.s. oraz jej notowanych podmiotach zależnych (Spolana a.s i Paramo a.s.).

Zamiarem PKN ORLEN jest przeprowadzenie restrukturyzacji Grupy Unipetrol. Ogólne założenia dotyczące planowanej restrukturyzacji zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.

Przed nabyciem Akcji Unipetrol i Akcji Spolany PKN ORLEN nie posiadał żadnych akcji wyemitowanych przez te podmioty.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).