Nr 36/2005  | 09-06-2005

Stwierdzenie nieważności uchwały WZA PKN ORLEN S.A. z dnia 28 czerwca 2004 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN”, „Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt XV GC 378/04 uwzględnił powództwo Bengodi Finance Spółka Akcyjna i innych powodów przeciwko PKN ORLEN S.A. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 28 czerwca 2004r. zmieniającej postanowienie Par. 7 ust. 11 Statutu Spółki dotyczące ograniczenia siły głosu niektórych akcjonariuszy i stwierdził nieważność tej uchwały. Wyrok Sądu pierwszej instancji jest nieprawomocny.

Raport sporządzono na podstawie § 45 Ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.