Nr 37/2005  | 15-06-2005

Gwarancje udzielone przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2005 roku wystawił gwarancje korporacyjne firmom Holborn European Marketing Company Ltd. i Shell Deutschland Oil GmbH na łączną kwotę 64 mln EUR oraz poręczenie w formie listu gwarancyjnego bankowi Bayerische-Hypo und Vereinsbank AG na kwotę 25 mln EUR w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez swoją niemiecką spółkę zależną ORLEN Deutschland A.G. wynikających z prowadzonego przez nią obrotu paliwami. (łącznie ok. 359 mln PLN).

Gwarancje wystawione dla Holborn European Marketing Company Ltd. i Shell Deutschland Oil GmbH zastąpią obecnie obowiązujące zabezpieczenia udzielone w ramach poręczeń Emitenta z dnia 4 stycznia 2005 roku (patrz Raport bieżący z dnia 5 stycznia 2005 roku).

Przedmiotowe gwarancje i poręczenia ważne są do dnia 31 stycznia 2006.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463)