Nr 44/2005  | 01-07-2005

Zbycie udziałów spółki ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2005 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów Spółka zbyła 8.219 udziałów spółki ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o. („ZAWITAJ Świnoujście”) z siedzibą w Świnoujściu o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, reprezentujących 100,00% jej kapitału zakładowego oraz 100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników za łączną kwotę 2.900.000,00 zł, tj. w przeliczeniu na jeden udział 352,84 zł, na rzecz Pani Grażyny Grabowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod tą samą nazwą, z siedzibą w Świnoujściu.

Pani Grażyna Grabowska pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki ZAWITAJ Świnoujście. Własność Udziałów przeszła na Nabywcę w dniu 30 czerwca 2005 roku.

W wyniku zbycia udziałów PKN ORLEN nie będzie posiadał żadnych udziałów w spółce ZAWITAJ Świnoujście.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także umów na świadczenie usług, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki ZAWITAJ Świnoujście w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.