Nr 46/2005  | 12-07-2005

Lista akcjonariuszy po ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 29.06.2005 posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN w dniu 29 czerwca 2005 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji:

Lp Akcjonariusz Liczba akcji Rodzaj akcji Liczba przyslugujących
akcjonariuszowi glosów
Procentowy udzial
w ogólnej liczbie
glosów na ZWZ
1 COMMERCIAL UNION
OFE BPH CU WBK
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
20000000 NA OKAZICIELA 20 000 000 8,30%
2 ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OFE
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
 

15500000

NA OKAZICIELA 15 500 000 6,43%
3 NAFTA POLSKA Spólka Akcyjna
ul. Jasna 12
00-013 Warszawa

74076299

NA OKAZICIELA

74 076 299

30,73%

4 SKARB PANSTWA
Reprezentowany przez Ministra
Skarbu Panstwa
ul. Krucza 36 / Wspólna 600-522 WARSZAWA

43633897

NA OKAZICIELA

43 633 897

18,10%

5 THE BANK OF NEW YORK
101 Barclay Street
New York, N.Y. 10286, USA
51096238

NA OKAZICIELA

51 096 238 21,20%

Raport sporządzono na podstawie art.148 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Zarząd PKN ORLEN S.A.