Nr 53/2005  | 16-08-2005

Wstępne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 2 kwartałów 2005 roku

Raport bieżący nr 53/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości raport bieżący w formie wstępnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 2 kwartałów 2005 roku zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463), jak również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej poza MSSF 3 w zakresie ujęcia nabycia UNIPETROL.

Sprawozdanie zawiera wstępne wyniki Grupy PKN ORLEN. Dane finansowe w niniejszym sprawozdaniu nie obejmują efektu konsolidacji Grupy UNIPETROL.

Kompletny raport okresowy za okres 2 kwartałów 2005 roku zostanie opublikowany w dniu 29 września 2005 roku.

(Patrz także: Wstępne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 2 kwartału 2005 roku)

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.