Nr 55/2005  | 25-08-2005

Umowa pożyczki pomiędzy PKN ORLEN S.A. i ORLEN Transport Kraków Sp. z o. o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2005 roku udzielił swojej spółce zależnej ORLEN Transport Kraków Sp z o.o. długoterminową pożyczkę, podpisując umowę pożyczki na kwotę 2,7 mln PLN na okres od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2009 roku.
Celem pożyczki jest spłata istniejących zobowiązań ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. wobec innych spółek należących do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN oraz finansowanie działalności bieżącej.
Kwota pożyczki zostanie spłacona w 48 miesięcznych równych ratach. Odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej ustalonej na warunkach rynkowych.
Emitent posiada 98,41 % udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o..

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463)