Nr 59/2005  | 13-09-2005

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 14 października 2005 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ksh oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 14 października 2005 r., o godz. 10.00 w Płocku, w Centrum Edukacji Grupa ORELN, sala B, ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 6 października 2005. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 8.00-15.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od godz. 9.00.