Nr 61/2005  | 23-09-2005

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki PPPT S.A.

Raport bieżący Nr 61/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.09.2005r. kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta - Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna („PPPT S.A.”) został podwyższony z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 8.230.430,00 zł, tj. o kwotę 7.230.430 zł, poprzez emisję prywatną 723.043 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu - prawo 2 głosów przypadających na 1 akcję, serii B skierowaną do dotychczasowego akcjonariusza założyciela – Miasta Płock.

Nazwa serii akcji: seria B. Wartość nominalna jednej akcji: 10,00 zł

Wartość akcji objętych za wkład pieniężny wynosi: 2.441.196,00 zł
Wartość akcji objętych za wkład niepieniężny (aport) wynosi: 4.789.234,00 zł

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki PPPT S.A. struktura kapitałowa przedstawia się następująco:

Akcjonariusz założyciel Miasto Płock – 7.730.430,00 zł – 94%
Akcjonariusz założyciel PKN ORLEN S.A. – 500.000,00 zł – 6%

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PPPT S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi: 1.646.086.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PPPT S. A. w Płocku z dnia 23 sierpnia 2005 r. uchwałą Nr 1/3/2005 postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy spółki do kwoty 15.460.860,00 zł, o kwotę 7.230.430,00 zł, poprzez emisję prywatną 723.043 sztuk akcji serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu - prawo 2 głosów przypadających na 1 akcję, skierowaną do dotychczasowego akcjonariusza założyciela Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku. Obecnie trwa proces rejestracyjny kapitału we właściwym Sądzie rejestrowym. Po zakończeniu tego procesu struktura kapitałowa spółki PPPT S.A. będzie przedstawiać się następująco: Akcjonariusz założyciel Miasto Płock – 7.730.430,00 zł – 50% Akcjonariusz założyciel PKN ORLEN S.A. – 7.730.430,00 zł – 50%

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 25 marca 2005r., nr 49 poz. 463).