Nr 62/2005  | 30-09-2005

Zawarcie umowy na dostawy ropy do Unipetrol Rafinerie

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2005 roku Emitent podpisał umowę z Unipetrol Rafinerie a.s. dającą Emitentowi od dnia 1 stycznia 2006 roku wyłączność na zaopatrzenie Unipetrol Rafinerie a.s. w ropę naftową typu REBCO. Przewidywana wartość obrotu wynikającego ze sprzedaży surowca na podstawie niniejszej umowy to około 1 mld USD rocznie, czyli około 3,239 mld PLN wg kursu średniego NBP dla USD z dnia 29 września 2005 roku. W umowie zaznaczono także, iż strony w ciągu dwóch miesięcy uzgodnią warunki sprzedaży rop słodkich.
Umowa ma związek z tworzeniem centrum zaopatrzenia Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. w ropę naftową, obejmującego dostawy ropy naftowej do rafinerii w Płocku, Litvinowie i Kralupach.

PKN ORLEN S.A. posiada 62,99% udziałów w Unipetrol a.s. natomiast Unipetrol a.s. posiada 100% udziałów w Unipetrol Rafinerie a.s.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).

Zarząd PKN ORLEN S.A.