Nr 63/2005  | 07-10-2005

Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący nr 63/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 7 października 2005 roku Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu PKN ORLEN.

W załączeniu:
Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej PKN ORLEN w dniu 7 października 2005r., z uwzględnieniem zmian do Statutu wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. akt WA.XXI NS-REJ.KRS/12587/5/44.

Raport sporządzono na podstawie § 104 Ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Zarząd PKN ORLEN SA